Manufacturing company
 • Expanding Provider

  Of Industrial Solutions

 • Global Certificate

  ISO 9001:2008

 • Expanding Provider

  Of Industrial Solutions

 • Global Certificate

  ISO 9001:2008

април 2018

Сключен договор по ОП Иновации и Конкурентноспособност

На основание проведена процедура ‘Избор с публична покана’ с предмет: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Линия за производство на леярски форми, включваща: – Инсталация за смесоподготовка и изработване на леярски форми – 1 бр.; – Инсталация за първично рециклиране на отработени формовъчни смеси на база органични смоли – 1 бр.; – Инсталация за […]