Гарантираме висококачествен краен продукт от една страна заради въведената и работеща система ISO9001:2008. Прилага се комплексен входящ контрол, избор на оптимална технология, директни измервания на линейни, ъглови размери, твърдост и други функционални и технологични параметри на различни етапи от производствения цикъл, както и краен контрол на готовите изделия.

В лабораторията на фирмата работи високо-квалифициран персонал, който е преминал и успешно защитил познанията си за работа с измервателната и контролна апаратура.

Отлично оборудваната лаборатория, обучения и мотивиран персонал са гаранция за пълен контрол на технологичните процеси на фирмата и отчитане на всички параметри имащи пряко влияние върху количествените и качествени показатели на продукцията предлагана от нас.

С инвестиционната програма на направлението, ИПО ООД си поставя задача да следи за новостите в измервателната апаратура и да поддържа високо ниво на предлаганите измервателни услуги както за фирмени нужди, така и за външни клиенти.