ИПО ООД разполага с работа лаборатория за контрол на технологичните процеси, оборудвана със съвременна и модерна апаратура за контрол и диагностика. Съгласно изискванията на стандарти ISO 9001:2000, AQAP 2110, издаденият Сертификат от Българския корабен регистър и удостоверението за производство и ремонт на повдигателни съоръжения, породиха необходимостта от оборудване на контролен орган във фирмата, който да бъде независим, обективен и точен при определяне на механичните, химични и количествени характеристики на използваните материали в производствения процес.

Оборудване

Всички технологични процеси могат да бъдат контролирани с оборудването на лабораторията. При входящия контрол на материалите, по време на обичайните и специални процеси, крайния контрол и издаването на сертификат за качество съгласно изискванията на евронорма ЕN 10203 3.1. B се използват следните апарати:

  • За определяне на химичен състав на металите: лабораторен спектрален апарат за експресен химичен анализ на фирмата ARL модел 3560; преносим спектрален уред за определяне на химичния състав на сплави от черни и цветни метали Spectro ccd. Фирмата разполага с голям и разнообразен вид контролни еталони, които са придружени със съответните сертификати за качество.
  • Уред за безразрушителен контрол, за откриване на дефекти в метали и техните сплави, както и за определяне на дебелини на стени – Sonatest Masterscan. Уредът има възможност да открива наличието на пукнатини, шупли, разслоения и неметални включвания, чиито наличие е недопустимо в металите и техните сплави при приемане на суровини, между операционен контрол или при предаване на готова продукция на клиента.
  • Преносим твърдомер Kraut Kramer, който се използва за контролни и окончателни анализи на твърдостта на металите за тежки и специфични детайли, които нямат възможност да използват стационарен твърдомер. Уредът има възможност да се настройва според вида на изследвания материал, както и да определя автоматично якостта на опън и други механични показатели на измервания метален обект;
  • Стационарен твърдомер (лабораторен) – уред за междинни и окончателни измервания на твърдостта на стомана и чугун – Mitutoyo.
  • Комплект уреди за контрол на леярските смеси. Оборудването гарантира качеството на формовъчните и сърцеви смеси използвани при отливане на детайли от стомана и чугун. Основните измервани параметри са: газопропускливост, якост на опън и якост на натиск.
  • Течни пенетранти – контролни химически реагенти, които се използват за определяне на класа на повърхнините на обработени метални повърхности и наличието на дефекти по тях. Използват се химикали НАМИКОН и Сонатест;
  • Преносим термометър с висока чувствителност за определяне чрез допир на повърхнини и околна среда с цел фиксиране на показания при зададена температура.