Повече от 20 години и с персонал с отлична подготовка и богат производствен опит фирма ИПО ООД специализира в дизайна и производството на висококачествени единични бройки, малки и средни серии детайли от черни и цветни метали с груба или окончателна механична обработка. Надеждното оборудване намира широко приложение при машини и съоръжения в общото машиностроене, рудодобива и рудопреработката, строителството, енергетиката, селското стопанство, корабостроенето и кораборемонта, транспорта и др.

Ситуирана в град Карлово, производствената фабрика разполага с пълен набор технологично оборудване, за да направи възможно завършването на пълния производствен цикъл от грубата отливка на елементите до завършването им чрез механична обработка до краен продукт.

Клиента разполага с възможността, както да предостави готова техническа документация, на базата на която да бъдат изработени предлаганите детайли, така и тази документация да бъде изработена от нас, съобразена със специфичните изисквания и спесификации на възложителя. Благодарение на дългогодишната практика и основният фокус на компанията, базиран главно върху нуждите и изискванията на нашите клиенти, ИПО ООД има изградена стабилна мрежа от клиенти в минно-обогатителния, пътно-строителен и селскостопанския сектор, както в страната,така и извън граница.

Химичният състав на произвежданите отливки е съобразно заявения от клиента по съответните стандарти (БДС, ДИН, ГОСТ и др.) или съгласно индивидуалните му изисквания за качество на материала.

Продукцията се съпровожда със сертификат за химичен състав и механични показатели с пълна отговорност за качеството й, гаранция, за което са превантивният химичен експрес анализатор и лабораторията за ултразвукова дефектоскопия.