На 03.09.2019 г. от 14:00 часа в административната сграда на фирма „ИПО“ ООД, находяща се в гр. София, беше проведен информационен ден (пресконференция) относно изпълнението на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0094-C01/ 18.12.2017г. между Министерство на икономиката и „ИПО“ ООД, в изпълнение на проект „Разширяване на производствения капацитет на „ИПО“ ООД чрез въвеждане на енергийно ефективно производствено оборудване“.

Проектът предвижда дейности, водещи до разширяване на производствения капацитет и повишаване енергийната ефективност в „Цеха за производство на леярски формовъчни смеси и леярски форми“.

На пресконференцията бяха представени изпълнените дейности, основните цели и постигнатите резултати от изпълнението на проекта. В събитието взеха участие представители на издателска къща за специализирана техническа периодика в областта на индустриалната техника и технологии, енергетиката, екологията и сградните инсталации.