На основание проведена процедура ‘Избор с публична покана’ с предмет:

“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Линия за производство на леярски форми, включваща:

– Инсталация за смесоподготовка и изработване на леярски форми – 1 бр.;

– Инсталация за първично рециклиране на отработени формовъчни смеси на база органични смоли – 1 бр.;

– Инсталация за отделяне на хромитовия от кварцовия пясък – 1 бр.;

– Инсталация за рециклиране на пясъци чрез вторично стриване – 1 бр.;

– Инсталация за зареждане на бункерите с нов кварцов и нов хромитов пясък -1 бр.“

Във фирма „ИПО“ ООД, ЕИК 040905182, със седалище в гр. София, кв. „ХАДЖИ ДИМИТЪР“, ул. „РЕЗБАРСКА“, № 47, ет.5, електронен адрес: https://www.ipo.bg, в качеството си на бенефициент по ДБФП BG16RFOP002-3.002-0094-C01/ 18.12.2017 г., по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.002 “Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“, бе проведена процедура за определяне на изпълнител за “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Линия за производство на леярски форми, включваща:

– Инсталация за смесоподготовка и изработване на леярски форми – 1 бр.;

– Инсталация за първично рециклиране на отработени формовъчни смеси на база органични смоли – 1 бр.;

– Инсталация за отделяне на хромитовия от кварцовия пясък – 1 бр.;

– Инсталация за рециклиране на пясъци чрез вторично стриване – 1 бр.;

– Инсталация за зареждане на бункерите с нов кварцов и нов хромитов пясък -1 бр.“

С Протокол от 28.03.2018, утвърден на 19.04.2018г., е определен за изпълнител следният кандидат:

  1. „ТЕЛЕМАТ ТРЕЙД“ ООД, ЕИК: 200972613 – комплексна оценка 97,5 т.

Договорът с избрания кандидат е сключен на 03.05.2018 г.